4/16/2009

Gollwng y gath o'r cwd

Yng nghyfarfod y Cyngor Sir ar 8fed Ebrill, datganodd Arweinydd y Cyngor fod gan y Grŵp Annibynnol 'bleidlais rydd' ar fater cynyddu lwfansau aelodau. Ar ôl y cyfarfod, dywedodd Cyng Gwyn Hopkins (Plaid), "Trwy wneud hyn, mae hi yn amlwg yn cyfaddef nad oes dim 'pleidlais rydd' fel arfer! Mae'n amlwg fod disgwyl i'r aelodau 'Annibynnol' ddilyn lein yr arweinydd, yn yr un modd â phetasen nhw'n aelodau o blaid wleidyddol arall. Maen nhw'n gorfod pleidleisio gyda'i gilydd, yn unol â chyfarwyddyd yr arweinydd.

“Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r cyngor wedi cofnodi sut mae pob aelod yn pleidleisio ar bedair adeg, ac ym mhob achos (ac eithrio'r ail bleidlais, pan fu i dri aelod ymatal rhag pleidleisio), mae'r holl aelodau 'Annibynnol' a oedd yn bresennol wedi pleidleisio en bloc gyda'i gilydd. Mae hyn yn dangos yn glir fod yr aelodau hyn ymhell o fod yn 'Annibynnol'. Mae'r geiriadur yn dweud fod 'annibynnol' yn golygu nad ydynt dan ddylanwad neu reolaeth neb arall. Ond y gwir yw taw'r unig adeg y cân nhw unrhyw ryddid o gwbl yw pan fydd yr arweinydd yn dweud wrthynt. Dylai etholwyr felly fod yn wyliadwrus o unrhyw berson sy'n ei ddisgrifio ei hunan fel cynghorydd neu ymgeisydd 'annibynnol' neu 'anwleidyddol'. Ar sail y dystiolaeth, mae'r fath ddigrifiad yn aml iawn yn gwbl ffug."

No comments: