5/22/2009

Cyngor yn esgeuluso meysydd chwarae

Mae Cyngor Sir Gâr yn esgueluso offer chwarae a meysydd chwarae yn ôl un cynghorydd o Blaid Cymru. Mae Cyng Siân Thomas o Benygroes wedi beirniadu'r cyngor am gwtogi ar offer chwarae, ac am fethu â gwario er myn cynnal a chadw meysydd chwarae.

"Yn ôl yr hyn a ddywedwyd wrthym ni mewn cyfarfod diweddar," meddai Cyng Thomas, "fydd dim gwario o gwbl ar barciau chwarae plant yn y dyfodol. Mae'r glymblaid Llafur/ Annibynnol sy'n rheoli'r cyngor wedi penderfynu cau pob pwll padlo mewn blwyddyn, onibai fod y cynghorau cymuned lleol yn derbyn cyfrifoldeb amdanynt, ac os oes rhaid symud offer chwarae oherwydd problemau diogelwch, fydd dim offer newydd yn ei le. Cyn bo hir, bydd gyda ni nifer o barciau heb unrhyw offer o gwbwl i blant bach chwarae arnynt. Byddant yn mynd yno a fydd dim byd ond sgwarau lle bu gynt offer. Gyda gwyliau ysgol yr haf yn agosau mae hwn yn bryder mawr i mi. Y lle gorau i blant fod yw allan yn yr awyr agored."

Ymddengys na fydd dim gwario ar feysydd chwarae ychwaith. Dywedodd Cyng Thomas, "Mae'r Sir yn esgus eu bod yn poeni am gadw ein poblogaeth yn iach ac yn heini ond ar y llaw arall yn gwrthod gwario ceiniog ar gadw ein meysydd chwarae mewn cyflwr boddhaol. Fydd dim gwaith adfer na gwelliannau. Bydd ein meysydd ar gyfer chwaraeon megis rygbi yn dirywio. Does dim gobaith meithrin arwyr chwaraeon i'r dyfodol, a fydd y Sgarlets byth yn bencampwyr ar bopeth fel dylent fod yn eu cartref newydd heb dalentau newydd lleol i'w bwydo."

5/08/2009

Galw am well arwyddion i Barc y Scarlets

Mae diffygion gyda'r arwyddion o gwmpas Parc y Scarlets yn achos problemau traffig di-angen yn ôl y cynghorydd sir lleol, Cyng Meilyr Hughes.

Dywedodd Cyng Hughes, "Dwi wedi cael adroddiad o un digwyddiad lle stopiodd bws ger y cylchfan, gan adael i'r holl deithwyr adael y bws i gyrraedd y Stadiwm. Bu raid iddyn nhw atal y traffig a chroesi dwy ffordd brysur er mwyn cyrraedd. Dwi'n cael ar ddeall nad yma'r unig broblem a fu. Fe welwyd pobl eraill yn ceisio neidio dros y ffens o gwmpas y Parc Manwerthu, ac wedyn cerdded trwy draffig prysur er mwyn cyrraedd y Stadiwm.

"Dwi'n hollol argyhoeddiedig y byddai arwyddion cliriwch, sy'n dangos lleoliad meysydd parcio ceir a bysus, yn helpu atal y problemau hyn. Ond mae angen llwybrau diogel fel y gall pobl gerdded i'r Stadiwm hefyd, er mwyn gwella diogelwch cefnogwyr a'r traffig yn gyffredinol."

5/02/2009

Tystiolaeth ar gael ar-lein

Mae ymateb cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr i gynigion y Cyngor Sir am ad-drefnu addysg uwchradd yn ardaloedd Dinefwr a Gwendraeth bellach ar gael ar-lain yma.