4/27/2009

Beirniadu cylchlythyr y cyngor

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi ymosod unwaith eto ar y cyngor am gyhoeddi ei bapur newydd ei hunan. Dosbarthwyd y rhifyn ddiwethaf yn y cyfnod cyn y Pasg, ond, yn ôl y Blaid, nid yw'n llawer mwy na thaflen propaganda ar ran y grwpiau sy'n rhedeg y cyngor.

Dywedodd Cyng Dyfrig Thomas, diprwy arweinydd grŵp y Blaid, "Un o'r rhesymau a roddwyd gan y cyngor am gyhoeddi'r daflen oedd bod hyn yn ffordd rhad o hysbysebu swyddi gyda'r cyngor. Ond nid oes ond un hysbysebiad yn y rhifyn ddiwethaf, er bod hyn yn cyfeirio at ddwy swydd wahanol, ac mae'n gwbl hurt i ddweud fod cyhoeddi papur newydd 36 o dudalennau yn ffordd gost-effeithiol o hysbysebu dwy swydd! Ar ben hynny, mae gan y dudalen ganol, sy'n rhestru aelodau'r cyngor sir, gymaint o gamgymeriadau fel ei bod bron yn ddi-werth i'r cyhoedd. Ymddengys nad yw'r sawl sy'n gyfrifol am y cyhoeddiad ddim yn gwybod pwy yw rhai o'r cynghorwyr, beth yw enwau rhai ohonynt, a pha wardiau maen nhw'n eu cynrychioli."

Bu Cyng Thomas hefyd yn beirnadu'n llym rhai o'r datganiadau yn y papur am y ffordd y rheolir y cyngor, gan ddweud, "Byddai'r sawl sy'n darllen yr erthygl yn credu fod y cyngor i gyd yn gyfrifol am wneud penderfyniadau. Mae hynny'n hollol anwir. Y realiti yw taw dim ond y deg aelod o'r Bwrdd Gweithredol sydd ag unrhyw ddylanwad ar benderfyniadau'r Cyngor.

"Yn olaf oll," dywedodd Cyng Thomas, "nid yw'r papur - a ddosbarthwyd yn fuan cyn y Pasg - ddim hyd yn oed yn cynnwys manylion o gasgliadau sbwriel dros gyfnod yr Ŵyl Fanc. Dyna wybodaeth a fyddai o ddefnydd i'r cyhoedd, ond 'sdim sôn am y peth. Ni allaf ond ail-adrodd yr hyn yr ydym wedi'i ddweud o'r blaen - dylai'r cyngor roi'r gorau i gyhoeddi'r propaganda hwn, gan ddefnyddio'r arian ar wasanaethau'r cyngor."

No comments: