3/24/2010

Cefnogaeth hyblyg

Mynegwyd pryderon ynghylch yr adnoddau sydd ar gael yn Sir Gâr i gefnogi pobl. Mae Cyng Emlyn Dole wedi codi’r mater mewn cyfarfod o’r cyngor wrth i’r cyngor drafod strategaeth fanwl.

Tynnodd Cyng Dole sylw’r cyngor yn benodol at y defnydd cynyddol o adnoddau ‘hyblyg’ yn hytrach nag adnoddau penodol, gan ddweud, “Dwi’n deall yr angen i’r cyngor for mor hyblyg â phosib wrth ddefnyddio ei adnoddau, ond dwi’n pryderu a yw cyfanswm yr adnoddau sydd ar gael yn ddigonol i ddiwallu’r holl anghenion. Ymddengys i mi os yw adnoddau wedi’u hymrwymo i wasanaethu unigolion penodol, mae’n haws gweld unrhyw fylchau. Ar y llaw arall, os yw’r un adnoddau’n ceisio helpu nifer mawr o bobl, gall fod yn anos o lawer i weld a yw pawb yn derbyn ystod lawn y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Dydw i ddim yn erbyn ymdrechion y cyngor i fod yn fwy hyblyg, ond dwi’n credu fod yn rhaid i ni sicrhau nad oes bylchau yn y gwasanaeth o ganlyniad.”

No comments: