10/22/2008

Galw am newid polisi ariannu ysgolion

Mae Cynghorwyr Fiona Hughes ac Eirwyn Williams wedi ysgrifennu at bob aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr yn galw am iddynt gadw at addewidion a wnaed ynghylch ariannu ysgol Carreg Hirfaen. Mae'r ysgol, sydd yn gweithredu dros dair safle yng Ngwm-Ann, Llanycrwys a Ffarmers wedi gorfod cynnig cau dwy safle yn sgil penderfyniad y Cyngor i ddisytyru dau addewid pendant a wnaed iddi.

Dywedodd Cyng Eirwyn Williams, "Pan ffurfiwyd ffederasiwn rhwng y tair ysgol yn 2000, rhoddwyd ymrwymiad clir gan y Cynulliad Cenedlaethol y byddai'r ysgol yn dal i gael ei thrin fel tair ysgol at ddibenion y fformiwla ariannu. Onibai am yr addewid clir hwn, ni fyddai'r cyrff llywodraethu wedi cytuno i ffederaleiddio, gan yr oedd yn glir y byddai'r cyllid yn annigonol.

"Hefyd, penderfynodd y cyngor sir ddiogelu cyflogau'r prifathrawon, gan ymrwymo i ddarparu'r arian i gwrdd â'r gost o wneud hynny. Mae'r newidiadau diweddar i'r ffordd y mae'r sir yn ariannu ysgolion yn golygu eu bod yn di-ystyru'r addewidion hyn. Felly, rydym yn galw am i'r Bwrdd Gweithredol wrthdroi ei benderfyniadau.

Ychwanegodd Cyng Williams, "Mae gan y Cyngor bolisi o leihau nifer y plant sy'n cael eu dysgu mewn adeiladau dros dro. Ond, canlyniad eu penderfyniadau yn yr achos hwn yw y bydd dau adeilad parhaol yn cau, a bydd mwy o blant yn cael eu symud i adeiladau dros dro ar safle'r trydedd ysgol. Mae hyn yn gwbl groes i bolisi'r Cyngor ei hunan, ac ynddo'i hun yn ddigon o reswm dros amrywio'r fformiwla ariannu yn yr achos penodol hwn. Dylid caniatau i'r plant barhau gyda'u haddysg yn yr adeiladau presennol."

No comments: