12/22/2009

Galw am arian i CFfI Sir Gâr

Mae Cyng Eirwyn Williams wedi annog Cyngor Sir Gâr i roddi arian i CFfI yn y sir. Cododd y mater yng nghyfarfod diwetha’r cyngor llawn, gan dynnu sylw at y symiau a roddir gan gynghorau cyfagos.

“Mae Ceredigion yn cyfrannu £16,000, ac mae Sir Benfro’n rhoi £8650,” dywedodd Cyng Williams. “Ond nid yw’r sir hon yn cyfrannu dim tuag at gyllid greiddiol y CFfI, a dyna sydd ei angen arnynt. Mae angen iddyn nhw weld y Cyngor Sir yn eu helpu i gynllunio at y dyfodol tymor hir, ac i gynnal eu gweithgareddau craidd traddodiadol, nid i ariannu gweithgareddau ffasiynol tymor byr yn unig.”

Tynnodd Cyng Williams sylw at waith y mudiad o ran datblygu sgiliau a doniau. “Mae llawer o’r arweinwyr yn ein sir, ym mhob math o faes, wedi mireinio’u sgiliau yn eu hymwneud a’r CFfI; rydyn ni’n siarad felly am wneud buddsoddiad yn nyfodol ein sir.

“Roedd yn syndod mawr i mi – sioc hyd yn oed – glywed ymateb arweinydd y cyngor, Cyng Meryl Gravell. I bob pwrpas, dywedodd y dylai CFfI beidio â chodi mwy o arian i neb arall, a defnyddio eu hamser a’u hymdrechion i godi arian at eu defnydd eu hunain. Ond mae helpu pobl eraill, a gwneud gwaith gwirfoddol, yn elfen allweddol o waith ac ethos y CFfI. Rydyn ni am i’n pobl ifanc ddatblygu gyda theimlad o gyfrifoldeb tuag at eu cyd-ddinasyddion, nid gyda ffocws cul ar eu lles eu hunain. Byddai’n ddiwrnod trist iawn i’n cymdeithas pe byddai pob un ohonom ond yn gwneud yr hyn sy’n iawn i ni’n hunain.”

No comments: