11/20/2009

Newid trefn casglu trethi dŵr

Mae cynghorydd Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi galw am newid y drefn am gasglu trethi dŵr gan denantiaid y cyngor. Mae Cyng Marion Binney wedi dweud ei bod wedi delio â nifer o achosion lle mae tenantiaid yn hwyr gyda thaliadau i'r cyngor, nid am eu bod wedi methu â thalu eu rhenti, ond oherwydd eu bod wedi methu â thalu trethi dŵr. Y drefn bresennol yw bod y Cyngor Sir yn talu'r trethi dŵr cyn eu casglu o'r tenantiaid gyda'u rhent, ac mae Cyng Binney'n dweud bod hyn yn gam di-angen yn y broses, ac y gall arwain at berygl y bydd tenantiaid yn colli eu cartrefi oherwydd dyledion i gwmni arall, nid i'r cyngor.

"Dwi'n credu y dylai tenantiaid dalu eu trethi dŵr eu hunain yn uniongyrchol," dywedodd Cyng Binney. "Byddai hynny'n osgoi sefyllfa lle mae'r cyngor yn mynd ar ôl tenantiaid am ddyledion i gorff arall. Byddai hefyd yn rhoi'r tenantiaid yn yr un sefyllfa â phawb arall - yn gyfrifol am dalu eu biliau dŵr yn uniongyrchol i'r cwmni dŵr. Byddai hyn yn helpu'r tenantiaid ac yn helpu'r cyngor.

"Deallaf y byddai hefyd yn golygu fod rhai teuluoedd yn gallu ceisio am wahanol gynlluniau sydd ar gael trwy'r cwmnïoedd dŵr; cynlluniau nad ydyn nhw'n gymwys amdanyn nhw os bydd y cyngor yn casglu'r trethi a'u hanfon ymlaen i'r cwmni. Er enghraifft, mae'n bosib i deulu gyda thri o blant dan 19 sydd ar fudd-daliadau neu rywun sydd â rhai anhwylderau penodol ac sy'n derbyn budd-daliadau, fod yn gymwys. Dwi'n amau fod y cyngor yn derbyn comisiwn o ryw fath gan y cwmni dŵr am gasglu'r trethi ar ei ran, ond ni ddylai'r fath yna o drefn fod yn bwysicach na diwallu anghenion y tenantiaid. Ac yn bendant, ni ddylai fod yn sail i denantiaid wynebu'r posibiliad o golli eu cartrefi am ddyledion i gorff hollol wahanol."

No comments: