6/08/2009

Pryderon am werth tai cyngor

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi mynegu eu pryder am yr oedi wrth roi pwerau newydd dros Dai i'r Cynulliad. Mae'r Cynulliad wedi gofyn am yr hawl i atal gwerthu tai cyngor mewn ardaloedd lle mae prinder tai, ond mae ASau Llafur a Thorïaidd wedi bod yn cydweithio ers misoedd i rwystro'r Cynulliad rhag cael y pwerau hyn. Hyd yma, nid oes ateb i'r broblem, ond mae'r sefyllfa'n newid yn lleol yn y cyfamser.

Dywedodd Cyng Linda Davies Evans yr wythnos hon, "Mae Sir Gâr yn un o'r ychydig gynghorau yng Nghymru sydd wedi penderfynu cadw ei stoc o dai cyngor yn hytrach na'u trosglwyddo i asiantaeath allanol, a dwi'n cefnogi hynny'n gryf iawn. Nid hynny'n unig - mae'r cyngor hefyd yn buddsoddi'n sylweddol er mwyn gwella'r tai sydd yn ei feddiant.

"Y mae perygl, fodd bynnag, y gall hyn arwain at golli nifer o dai, gan y bydd y tai'n fwy deniadol i'w prynu. Dwi ddim yn awgrymu am eiliad na ddylem ni ddim gwella'r tai - wrth gwrs fe ddylem ni. Mae'n hanfodol fod y cyngor yn landlord da, ac yn darparu tai o safon i'w denantiaid. Ond mae hefyd angen i ni sicrhau fod y buddsoddiad yn helpu nid yn unig tenantiaid heddiw, ond hefyd tenantiaid y dyfodol, a bod tai ar gael i'n pobl ifanc."

Ychwanegodd llefarydd Tai y Blaid ar y Cyngor, Cyng Joy Williams, "Mae Llywodraeth Cymru'n Un wedi cydnabod y problemau a all godi, ac wedi gofyn am rymoedd newydd i sicrhau fod cynghorau'n gallu dal eu gafael ar dai ar ôl eu gwella. Mae'n hollol annerbyniol fod ASau Llafur a Cheidwadol yn tanseilio hyn yn y fath fodd; ac mae'n bosib eu bod nhw'n peryglu gallu'r cyngor i ddal i ddarparu cartrefi yn y dyfodol."

No comments: