9/08/2009

Pryderon am wariant ar gyhoeddusrwydd

Mae Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi mynegi pryderon am y ffaith bod y cyngor sir ar fin gwario miloedd o bunnoedd yn ychwanegol ar gyhoeddusrwydd trwy gytuno contract gyda chwmni teledu i sefydlu sianel deledu ar y rhyngrwyd.

Dywedodd Cyng Peter Hughes Griffiths, arweinydd grŵp y Blaid ar y cyngor, "Ychydig iawn o wybodaeth sydd gyda ni fel cynghorwyr am y cynllun hwn, gan na fu'r drafodaeth yn agored i ni. Rydym yn gwybod mwy o ddarllen cofnodion Partneriaeth Sir Gâr nag yr ydym wedi'i chael gan y Cyngor Sir!

“Yn ôl cofnodion y Bartneriaeth ym mis Ebrill, sydd yn agored i bawb ar y rhyngrwyd, mae'r Bartneriaeth wedi neilltuo £10,000 tuag at y prosiect, ar yr amod fod y partneriaid eraill yn cyfrannu hefyd, ond nid oes unrhnyw sôn am gyfanswm y gost. Ond dwi'n gwybod fod Cyngor Sir Caint wedi gwneud rhywbeth tebyg - a'r gost iddyn nhw oedd £600,000!

"Rydym yn gwybod yn barod fod Cyngor Sir Gâr yn gwario mwy ar hunan-gyhoeddusrwydd na chynghorau eraill - yn ystod dirwasgiad, a chydag arweinwyr y cyngor yn cwyno'n ddibaid am ddiffyg arian gan y Llywodraeth, nid oes unrhyw esgus i gynyddu eu gwariant yn y maes hwn."

No comments: