8/03/2009

Croeso i gynllun i ehangu addysg Gymraeg yn Llanelli

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr wedi croesawu adroddiad gan swyddogion y sir sy'n cymell nifer o opsiynau ar gyfer cynyddu nifer y llefydd sydd ar gael ar gyfer addysg Gymraeg mewn ysgolion cynradd Llanelli. Mae'r galw am addysg Gymraeg wedi cynyddu'n syfrdanol yn y dref, ac mae'r Cyngor Sir wedi cael anawsterau mawr wrth ymateb i lefel y galw ers rhyw ddwy flynedd bellach. Yn ôl y cynlluniau diweddaraf, mae'r Cyngor yn bwriadu cynyddu nifer y llefydd ym mhob un o'r ysgolion Cymraeg presennol, ac yn cydnabod fod angen cynllunio nawr am fwy o ysgolion Cymraeg yn y dyfodol agos.

Dywedodd Cyng Dyfrig Thomas, "Mae mwy a mwy o rieni'n dewis addysg Gymraeg i'w plant yn yr ardal. Maen nhw'n deall y manteision o sicrhau fod eu plant yn gwbl ddwyieithog, ac yn deall hefyd taw ysgolion Cymraeg yw'r ffordd orau o wneud hynny.

“Dwi'n croesawu'n fawr y cynlluniau i gynyddu nifer y llefydd yn Ysgol Dewi Sant yn ogystal â chynnydd mawr iawn yn Ysgol Ffwrnes, ac mae hyn ar ben yr ysgol newydd ar gyfer Brynsierfel. Ond ymateb tymor byr yn unig yw hyn - mae'r ffigyrau'n dangos yn glir fod angen dod o hyd i safle am un ysgol newydd ar frys, ac mae'n debyg fod angen cynllunio am ysgol arall ar ôl hynny."

Ychwanegodd Cyng Thomas, "Mae'n galonogol iawn i nodi fod y galw'n cynyddu ym mhob rhan o'r dref, gan bobl ym mhob cymuned."

No comments: