11/13/2008

Llafur yn ymosod ar Lafur

Un o nodweddion cyfarfodydd y cyngor llawn yn Sir Gâr yw'r ffordd y mae arweinwyr y ddwy blaid sydd yn ffurfio clymblaid - sef y Blaid Lafur a'r Blaid Annibynnol - yn treulio cymaint o'u hamser yn ymosod ar benderfyniadau Llywodraeth y Cynulliad. Ni chafwyd eithriad ddoe.

Yn gyntaf, bu i arweinydd y grŵp Llafur, y Cynghorydd Kevin Madge, gwyno'n arw am benderfyniad y Llywodraeth i docio 1% o gyllideb pob cyngor, gan fynnu y gall pob Cyngor ddod o hyd i arbedion effeithlonrwydd o o leiaf y lefel hon. Yn nes ymlaen, bu i arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd "Annibynnol" Meryl Gravell ymuno yn y sbri trwy gwyno am oedi wrth basio arian i'r Cyngor Sir i fynd i'r afael â blocio gwelyau yn y sir.

Nawr, wrth gwrs, mae'n hysbys i bawb ond y ddau gynghorydd hwn fod y Gweinidog Llywodraeth lleol a'r Gweinidog Iechyd ill dau'n aelodau'r Blaid Lafur - ond rhywsut, mae'r cynghorwyr yn ymosod ar Blaid Cymru am fethiannau Gweinidogion y Blaid Lafur! Mae'n dangos diffyg dealltwriaeth sylfaenol o'r ffordd y mae'r llywodraeth yn gweithredu.

Mae Peter Hughes Griffiths, arweinydd grŵp y Blaid ar y cyngor, bellach wedi gofyn am help ACau lleol Plaid Cymru i roi pwysau ar y ddau Weinidog i ymateb i'r cwynion.

No comments: