11/16/2009

Anfodlon â'r enw newydd

Mae trigolion Alltwalis yn anfodlon â'r bwriad i ail-enwi'r fferm wynt sydd newydd ei hadeiladu yn eu hardal, yn ôl eu cynghorydd lleol, Cyng Linda Evans. Mae'r tyrbeinau'n cael eu comisyunu ar hyn o bryd, ac mae'r cwmni am ail-enwi'r datblygiad yn Fferm Wynt Alltwalis. Dim ond oddeutu 40 o dai sydd yn Alltwalis ei hunan, ond mae trigolion lleol wedi casglu llofnodau o ymron i bob un ohonyn nhw, yn gwrthwynebu'r enw newydd.

Mae Cyng Evans wedi cyflwyno'r ddeiseb i'r cwmni, a dywedodd "Mae'r cwmni am newid yr enw, ond nid wyf i na'r trigolion lleol yn deall paham eu bod am ei enwi ar ôl un o'r pentrefi lleol. Ymgynghorwyd â'r trigolion yn yr holl bentrefi lleol, gan ofyn pa un ddylai fenthyca ei enw i'r Fferm Eynt. Mae'n wir fod y rhan fwyaf wedi cefnogi Alltwalis fel yr enw, ond ymddengys fod yr holl bleidleisiau ar gyfer yr enw hwnnw wedi dod o bob pentref ac eithrio Alltwalis. Mae'n annheg defnyddio enw un pentref ar sail pleidleisiau'r pentrefi eraill.

"Paham nad ydyn nhw'n trefnu cystadleuaeth agored i bobl leol i awgrymu enw newydd yn hytrach na defnyddio enw un o'r pentrefi? Neu hyd yn oed gofyn i'r plant yn yr ysgolion newydd awgrymu enw Cymraeg da? Byddai hynny'n well o lawer nae'r hyn a wnaed gan y cmwni hyd yma."

No comments: